Volgens sommige oude geloven is de vrouw een onrein wezen, gecreëerd door Satan. Men moet daarom van haar vluchten en toevlucht zoeken bij een monnikenleven vol zelfopoffering. Anderen beschouwden vrouwen als objecten om de man te behagen, om zijn eten te koken en zijn huishouden te doen.

De Islam schafte het monnikenleven en het kluizenaarsbestaan af. Het stimuleert het huwelijk en beschouwt als één van de tekens die Allah in het universum heeft gegeven: En dit is onder Zijn tekenen, dat Hij uit uw midden echtgenoten voor u schiep, opdat gij er rust in moogt vinden, en Hij heeft liefde en tederheid onder u geplaatst. Daarin zijn zeker tekenen voor een volk, dat nadenkt. [Surah 30:21] Toen een groep metgezellen zich wilde terugtrekken uit het aardse leven en zich wilde wijden aan het aanbidden van Allah, de hele dag vasten, de hele nacht aanbidden en vrouwen in de steek laten, keurde de Profeet hun bestaan af en zei: “Hebben jullie zoiets gezegd? In de naam van Allah, ik ben de meest godvrezende onder jullie, de vroomste, maar ik vast en eet, ik word ’s nachts wakker om Allah te loven, en ik slaap en ik trouw. Een ieder die mijn weg (Sunna) niet volgt, behoort niet tot één van ons. [Overgedragen door Al-Bukhari en Muslim in opdracht van Anas: ‘The Pearl and the Coral’ (Al-Lu’lu’ wal-Marjan) 2/885]. De Islam heeft de vrouw gemaakt tot de grootste schat die een man kan bezitten in zijn leven, na het geloof in Allah en het opvolgen van Zijn geboden. Ze wordt beschouwd als de sleutel tot het geluk. Aldus de Hadith: “de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei tegen ‘Umar: zal ik u vertellen wat het beste is dat een man kan koesteren? Dat is een goede vrouw. Als hij naar haar kijkt, maakt ze hem gelukkig; als hij haar roept, gehoorzaamt ze hem; en als hij ver weg van haar is, blijft ze hem trouw.” [Overgedragen door Abu Dawud in opdracht van Ibn Abbas in “Zakat 2/1664; Al-Hakim, die het corrigeerde 2/333, goedgekeurd door Al-Dhahaby.] De Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “De wereld is zalig en de goede vrouw is haar grootste kostbaarheid.” [Overgedragen door Muslim in opdracht van Abdullah Ibn Amr (1467).] Hij zei ook: Iemand die een goede vrouw is gegeven, heeft hierdoor de helft van het geloof verkregen, voor de tweede helft moet hij God gehoorzamen[ Overgedragen door Hakim, die het verbeterde in opdracht van Anas 2/161, goedgekeurd door Al-Dhahaby and herhaald door Al-Munzery in ‘Inducing and Intimidating’ (Al-Targheeb wal-Tarheeb). Zie De Uitverkorenen (Al-Muntaqa) 111101. Het is ook overgedragen aan Al-Tabrany in Al-Awsat en Al-Hathamy in AI-Majmu’ 41272. Al-Hakim wist dat het afkomstig was van Al-Oqba Al-Azraqi, herhaald door Al-Dhahaby en door Al-Albany vermeld in ‘The Authentic Traditions’ (625).] Hij zei ook: “Er zijn drie dingen die de mens gelukkig maken, en drie dingen die de mens ongelukkig maken. Een goede vrouw, een goed huis en goed transport zorgen voor geluk. Een slechte vrouw, een slecht huis en slecht transport zorgen voor ongeluk. [ Overgedragen door Ahmad, Al-Bazzar en Al-Tabrany in Al-Kabr wal-Awsat in opdracht van Saad Ibn Abi Waqqas, zoals Al-Hathamy in Al-Majma’ zei 41272. Het wordt door Al-Munzery genoemd in ‘Inducing and Intimidating’ (Al-Targheeb wal-Tarheeb), en hij zei dat het was overgedragen door Ahmad, met de steun van Al-Tabrany, Al-Bazzar and Al-Hakim die het verbeterde.] De Profeet (Allah’s zegen en vrede zij met hem) zei ook: “Als een man vier dingen krijgt, heeft hij het beste in deze wereld en de wereld  hierna: een dankbaar hart, een tong die Allah prijst, een lichaam dat ongeluk doorstaat en een vrouw die hem niet bedriegt of op zijn geld uit is. [Al-Haythamy said 4/273 it was overgedragen door Al-Tabrany, Vo.11(11275) in Al-Kabr wal-Awsat in opdracht van Ibn Abbas.] In een andere versie staat: “probeer niet tegen hem te zondigen”. De Islam versterkte de rol van de vrouw als echtgenote en beschouwt haar huwelijkse plichten als jihad (strijd tot dienst van Allah). Al-Tabrany schreef in opdracht van Ibn ‘Abbas (moge Allah hem welgevallig zijn) de volgende Hadith: “Een vrouw kwam bij de Profeet (Allah’s zegen en vrede zij met hem) en zei: Oh Boodschapper van Allah, ik ben de boodschapper van de vrouw aan u. Er is geen vrouw onder hen – die het weet – maar geen van hen wil dat ik u opzoek.” Toen legde ze haar zaak uit en zei: ‘Allah is de Heer van mannen en vrouwen, en hun God, en u bent Allah’s Boodschapper voor mannen en vrouwen. Het vechten voor Allah is bedoeld voor mannen; als ze slagen nemen ze hun deel, en als ze sterven als martelaars zullen ze leven (in het hiernamaals) en door Allah onderhouden worden.

Dus wat staat gelijk aan hun gehoorzaamheid tot Allah?” Hij zei: “Gehoorzaam uw echtgenoot en vervul uw plichten. Enkelen van u doen dat.” [Al-Haythamy in Majma’ Al-Zawaaed 4/305, 306; het is overgedragen door Al-Tabrany; en Al-Bazzar droeg een vergelijkbare Hadith over.]

Allah heeft de rechten van de vrouw aan de man getoond, en heeft haar niet slechts tot speelpop gemaakt. Integendeel, hij maakt haar meer dan een beschermer en een toekijker. Ten eerste door haar geloof en de vroomheid van de Islam, ten tweede door het bewustzijn van de maatschappij en zijn waakzaamheid, en ten derde door de Wet en haar verbondenheid eraan.

Haar eerste recht is de bruidschat, die de Islam de man verplicht heeft om aan de vrouw te geven als een symbool van zijn verlangen om haar te trouwen en haar lief te hebben. Allah zegt: En geeft de vrouwen gewillig haar huwelijksgift. Maar als zij naar haar eigen behagen u er een gedeelte van kwijtschelden, geniet het dan met genoegen en heilzaam gevolg. [Surah 4:4] De uitdrukking “met een goed hart” beschrijft de bruidschat als een gift, en niet als een prijs die de man betaalt in ruil voor het plezier dat hij van haar krijgt, zoals sommige mensen denken.

Waar kunnen we dit in andere beschavingen vinden, dat de vrouw haar deel in het huwelijk moet betalen terwijl, van nature, de man meer van haar vraagt dan zij van hem?

Haar tweede recht is haar levensonderhoud. De echtgenoot moet zijn vrouw voorzien van eten, kleding, een woning en medische zorg op basis van zijn inkomen, omgeving en omstandigheden. De rijken hebben hierbij hun eigen standaard, en de armen ook. De Profeet (vrede en zegen zij met hem) zei over de rechten van vrouwen: “U bent verplicht om hen te voorzien van waardige kleding en voedsel.” [ Overgedragen door Abu Dawud (1905); Ibn Majah (3074); Al-Doramy in Kittab Al-Mannish p.440 in opdracht van Jabber; Ahmad 5/73 in opdracht van Abu Gara, de oom van Al-Raqashi.] Waardig betekent hier wat gebruikelijk is voor gelovige en eerbare mensen, zonder buitensporigheid of zelfzuchtigheid. De Almachtige zei: Laat hij die overvloed heeft geven uit zijn overvloed. En laat hij wiens middelen beperkt zijn, geven overeenkomstig hetgeen Allah hem heeft gegeven. Allah belast geen ziel boven hetgeen Hij haar heeft gegeven. Allah zal weldra verlichting verlenen na ongemak[Surah 65:7]

Haar derde recht is om eerbaar te worden behandeld. De Almachtige zei: O, gij die gelooft, het is u niet geoorloofd, vrouwen te erven tegen haar wil, noch moogt gij haar tegenhouden opdat gij een gedeelte van wat gij haar hebt gegeven, moogt terugnemen, tenzij zij schuldig zijn aan een schandelijk kwaad; en blijft met haar vriendelijk omgaan en als gij afkeer van haar hebt, kan het zijn, dat gij afkeer hebt van iets, waarin Allah veel goeds kan hebben gelegd. [Surah 4:19] Het is een collectief recht dat bestaat uit alle vormen van goede behandeling in de verhouding tussen de echtgenoot en echtgenote, zoals goede manieren, een flexibele houding, liefdevolle woorden, een lachend gezicht, een prettige speelsheid, een vriendelijke gelaatsuitdrukking, enzovoorts. De Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “De trouwste gelovigen hebben de beste manieren en zijn het vriendelijkst voor hun eigen mensen.” [Overgedragen door Al-Termithy in opdracht van Abu Huraira (1162).]

In opdracht van ‘isha schreef Ibn Hibban dat de Profeet zei: “De beste van u is degene die het beste voor zijn familie zorgt, en ik zorg het beste voor mijn familie.” [Overgedragen door Ibn Hibban Charity (El-Ehsan) Vol. 9 (4177).]

De eigenlijke biografie van de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft zijn vriendelijkheid naar zijn mensen bewezen, zijn uitstekende gedrag tegenover zijn vrouwen, omdat hij hen hielp met hun huishouden. Zijn speelsheid heeft zich getoond toen hij twee wedstrijdjes deed met ‘isha; zij won de wedstrijd één keer, en hij won de tweede keer. Toen zei hij: “Een koekje van eigen deeg!” [Overgedragen door Ibn Majah (1976) in opdracht van isha.]

In ruil voor deze rechten is een vrouw verplicht om haar man te dienen in alles, behalve als ze daarmee Allah ongehoorzaam is. Ze is verplicht om voor zijn geld te zorgen, om het niet uit te geven zonder zijn toestemming, en om voor zijn huis te zorgen, en niemand binnen te laten, zelfs geen familieleden, zonder zijn toestemming te vragen. Deze plichten zijn geen zware lasten, en ook niet oneerlijk vergeleken met haar rechten. Voor elk recht staat een plicht. Het is eerlijk van de Islam dat niet alle plichten aan de man zijn toebedeeld, noch aan de vrouw. God de Almachtige zegt: De gescheiden vrouwen moeten drie menstruatieperioden wachten; en het is haar niet geoorloofd, hetgeen Allah in haar baarmoeder heeft geschapen, te verbergen, indien zij in Allah en de laatste dag geloven; en haar echtgenoten hebben het recht, haar (intussen) terug te nemen, indien zij verzoening wensen. En vóór haar geldt hetzelfde als tegen haar, hetgeen billijk is, de mannen hebben voorrang boven haar, Allah is Machtig, Alwijs. [Surah 2:228] De vrouwen hebben dus net zoveel rechten als plichten die ze moeten vervullen. De prijzenswaardige woorden uit het verhaal van Ibn ‘Abbas beschrijven hem terwijl hij voor een spiegel staat, om zijn uiterlijk te controleren en zijn lichaam te versieren. Toen men hem daarop aansprak zei hij: Ik versier mijzelf voor mijn vrouw zoals zij dat voor mij doet. Toen citeerde hij het nobele vers: De gescheiden vrouwen moeten drie menstruatieperioden wachten; en het is haar niet geoorloofd, hetgeen Allah in haar baarmoeder heeft geschapen, te verbergen, indien zij in Allah en de laatste dag geloven; en haar echtgenoten hebben het recht, haar (intussen) terug te nemen, indien zij verzoening wensen. En vóór haar geldt hetzelfde als tegen haar, hetgeen billijk is, de mannen hebben voorrang boven haar, Allah is Machtig, Alwijs. [Surah 2:228]  Dit is een prachtig voorbeeld van de Wijze Islamitische kennis van de Metgezellen, moge Allah hen welgevallig zijn.

 

 

Leave a reply