De Islam heeft een aantal principes, lessen en regels ingesteld die de noodzaak van scheidingen en de omvang daarvan zou moeten verminderen, mits goed toegepast. Enkele hiervan zijn:

1- Een goede keus maken voor een vrouw, en daarbij meer aandacht schenken aan haar geloof en moraal dan haar geld, welvaart en schoonheid. De Profeet (Allah’s zegen en vrede zij met hem) zei: “Een vrouw wordt om vier redenen getrouwd: om haar geld, haar familienaam, haar schoonheid en haar geloof. Kies voor de gelovige en u zult gelukkig zijn.” [ Mutafaq aley (overeengekomenn) in opdracht van Abu Huraira, ‘The Pearl and the Coral’ (Al-Lu’lu’ wal-Marjan) (928).] Voor het huwelijk dient de man zijn verloofde te aanschouwen om haar ervan te verzekeren dat hij haar mooi vindt, en haar een plaats in zijn hart heeft gegeven, omdat dit een voorteken is van warmte en genegenheid. Daarom zei de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) tot een man die een zekere vrouw wilde trouwen: “Gaat heen en aanschouw haar, want het kan leiden tot harmonie tussen u beiden. [ Zie ‘The Concise Comprehensive Book of Sound Hadith’ (Sahih Al-Jame’ As-Sagheer) en zijn aanvulling (859).] , met andere woorden dat het warmte en harmonie zal voortbrengen.

Dit Profetisch bevel, “aanschouw haar”, illustreert duidelijk een voorkeur, zo niet een verplichting. Talloze Hadiths (profetische tradities) verwijzen naar hetzelfde idee. Jabbar zei over de vrouw die hij trouwde: “Ik verstopte me altijd onder een boom, totdat ik hetgeen van haar zag waardoor ik met haar wilde trouwen.”

2- Helaas zijn er, voornamelijk in de Golf-regio, sommige Moslims die het aanschouwen van de verloofde door haar man als een gewetenloze daad zien. Daarom ziet hij haar in dat geval niet voor de huwelijksdag, ook al kan ze een student zijn die dagelijks boodschappen doet, en door iedereen gezien wordt behalve haar verloofde.

In tegenstelling tot dit zijn er ook mensen die het toestaan dat mannen alleen mogen zijn met hun aanstaande verloofde, en dat ze samen uit mogen gaan en de bioscoop bezoeken, etc. Het juiste is dus verloren gegaan tussen de extremen van overdrijving en losbandig gedrag.

3- Voor een zoekende vrouw en haar beschermers is het voldoende om een echtgenoot te zoeken met een nobel karakter, en de voorkeur te geven aan een man met een goede moraal en een waarachtig geloof. We hebben de volgende Hadith al eerder genoemd: : “Als er een man naar u toekomt die goed is qua geloof en moraal, laat hem dan (uw dochter) trouwen. De voorvaderen zeiden: Als u uw dochter laat trouwen, laat haar dan een man van geloof trouwen; als hij haar liefheeft, zal hij haar nobel behandelen, als hij haar haat, zal hij haar niet onrechtvaardig behandelen.”

4- Een voorwaarde voor het huwelijk is de goedkeuring van de vrouw naar degene die haar ten huwelijk vraagt. Het is nooit toegestaan een vrouw tegen haar zin met iemand te laten trouwen. De Profeet (Allah’s zegen en vrede zij met hem) verklaart het huwelijk ongeldig van de vrouw die gedwongen is om te trouwen.

5- Het zou verplicht of gewenst moeten zijn dat de voogd van de vrouw goedkeuring voor het huwelijk geeft, zodat de vrouw niet zou trouwen als haar familie er niet blij mee was, wat zou kunnen leiden tot vervreemding tussen haar en haar familie. Een dergelijke vervreemding zou een grote invloed op haar huwelijksleven kunnen hebben.

6- Men moet de mening van moeders vragen over het huwelijk, zodat het huwelijk voor alle partijen gebaseerd is op een stabiele grondvesting. Het is overgedragen dat de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Vraag vrouwen over hun dochters”, wat al genoemd is in de Hadith en de redevoering van Imam Al-Khattb.

7- Binnen het huwelijk is het noodzakelijk om in een goede verstandhouding met elkaar te leven, elkaar te wijzen op de wederzijdse rechten en plichten, het bewustzijn te ontdekken om Allah’s wetten te gehoorzamen en Allah op deze manier te gehoorzamen. De echtgenoot en echtgenote moeten plichten vervullen in ruil voor hun rechten. De Almachtige zegt: De gescheiden vrouwen moeten drie menstruatieperioden wachten; en het is haar niet geoorloofd, hetgeen Allah in haar baarmoeder heeft geschapen, te verbergen, indien zij in Allah en de laatste dag geloven; en haar echtgenoten hebben het recht, haar (intussen) terug te nemen, indien zij verzoening wensen. En vóór haar geldt hetzelfde als tegen haar, hetgeen billijk is, de mannen hebben voorrang boven haar, Allah is Machtig, Alwijs. [Surah 2:228]

8- De echtgenoot moet realistisch zijn en geen perfectie zoeken in zijn vrouw, en zowel haar sterke als zwakke punten opmerken. Als hij één eigenschap vervelend vindt, er is ook wel één die hij prettig vindt. In de Hadith staat: “Geen gelovig man zou een vrouw verachten die in Allah gelooft, als hij één van haar manieren haat, zal hij tevreden zijn met een andere.”

9- Men moet de echtgenoot vragen om zijn verstand te gebruiken en als hij een opkomende kwaadheid voelt, het welzijn van alle partijen in ogenschouw te nemen. Hij moet niet meteen toegeven aan zijn gevoelens, maar hopen dat Allah zijn neiging tot iets goed kan maken. De Almachtige zegt: O, gij die gelooft, het is u niet geoorloofd, vrouwen te erven tegen haar wil, noch moogt gij haar tegenhouden opdat gij een gedeelte van wat gij haar hebt gegeven, moogt terugnemen, tenzij zij schuldig zijn aan een schandelijk kwaad; en blijft met haar vriendelijk omgaan en als gij afkeer van haar hebt, kan het zijn, dat gij afkeer hebt van iets, waarin Allah veel goeds kan hebben gelegd. [Surah 4:19]

10- De echtgenoot moet zijn ongehoorzame, oneerlijke vrouw met wijsheid behandelen, door beetje bij beetje van schappelijkheid, zonder zwakte, naar volharding, zonder geweld. De Almachtige zegt: Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot. [Surah 4:34]

11- De maatschappij moet bemiddelen wanneer er een breuk ontstaan is tussen de echtgenoot en zijn vrouw, met de raad van betrouwbare familieleden van hem en haar, om te proberen om de bestaande crisis op een vreedzame manier te herstellen, verzoenen en op te lossen.

De Almachtige heeft gezegd: En als gij een breuk tussen hen vreest, stelt dan een scheidsrechter van zijn familie en van haar familie aan. Indien zij verzoening wensen zal Allah deze tussen hen tot stand brengen. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alkennend. [Surah 4:35]. Dit zijn de lessen van de Islam. Als de Moslims ze volgen en gehoorzamen, zal het aantal scheidingen flink beperkt worden.

 

Leave a reply